LỊCH HỌC


1. Lịch học lớp cá nhân:
 

- Từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần, mỗi tuần 4 buổi, mỗi buổi 10 phút, trong vòng 6 tuần.
- Đối với trẻ trên 4 tuổi, mỗi tuần 4 buổi, mỗi buổi 20 phút, trong vòng 3 tuần.

 

2. Lịch học lớp nhóm:


- Thứ 7 hàng tuần, mỗi tuần 1 buổi, mỗi buổi 30 phút, trong vòng 10 tuần.